המדריך הגלובלי של ProZ.com לשירותי תרגום
 The translation workplace
Ideas

ProZ.com user glossaries » wnking7777 » Finance&Economy_Rye

Search this personal glossary

Term or phrase:
Glossary:
Languages:
29191 results found. Showing results 1 - 30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 הבא   אחרון
LanguagesTermTranslationGlossary name
מאנגלית לסינית(peony) master credit cards 万事达信用卡(牡丹卡) Finance&Economy_Rye
מאנגלית לסינית(peony) visa Bank of China 维萨信用卡(牡丹卡) Finance&Economy_Rye
מאנגלית לסינית“I owe you”[缩:IOU, L.O.U.] 欠条,借据 Finance&Economy_Rye
מאנגלית לסינית“interest make-up”subsidy 利息贴补 Finance&Economy_Rye
מאנגלית לסינית…deal with be setted on… ……(日期)的交易于……(日期)结算 Finance&Economy_Rye
מאנגלית לסינית…months after date 发票后……月 Finance&Economy_Rye
מאנגלית לסינית…months after payment 支付后……月 Finance&Economy_Rye
מאנגלית לסינית…months after sight 见票后……月 Finance&Economy_Rye
מאנגלית לסיניתa balance at the bank 银行结余 Finance&Economy_Rye
מאנגלית לסיניתa balance sheet 资产负债表 Finance&Economy_Rye
מאנגלית לסיניתa bouncing sum 巨大的金额 Finance&Economy_Rye
מאנגלית לסיניתa breach of contract 违反合同 Finance&Economy_Rye
מאנגלית לסיניתA class 头等 Finance&Economy_Rye
מאנגלית לסיניתa current account 活期存款账户;往来帐户 Finance&Economy_Rye
מאנגלית לסיניתa cut above 高于……一等 Finance&Economy_Rye
מאנגלית לסיניתa financial statement 财务报表,决算表 Finance&Economy_Rye
מאנגלית לסיניתa five-spot 一张伍元券票 Finance&Economy_Rye
מאנגלית לסיניתA grade 甲级(指货品) Finance&Economy_Rye
מאנגלית לסיניתa grand 一千美元 Finance&Economy_Rye
מאנגלית לסיניתa grand total 总计 Finance&Economy_Rye
מאנגלית לסיניתa hot stock 热门股 Finance&Economy_Rye
מאנגלית לסיניתa letter of advice 通知 Finance&Economy_Rye
מאנגלית לסיניתa lump of money 一笔巨款 Finance&Economy_Rye
מאנגלית לסיניתa lump sum 总额,整笔付给的款子 Finance&Economy_Rye
מאנגלית לסיניתa monetary unit 货币单位 Finance&Economy_Rye
מאנגלית לסיניתa par of exchange 汇兑牌价,外汇平价 Finance&Economy_Rye
מאנגלית לסיניתa sale for cash 现金交易 Finance&Economy_Rye
מאנגלית לסיניתa school of collegiate grade 大专程度的学校 Finance&Economy_Rye
מאנגלית לסיניתa statement of assets and liabilities 资产负债表 Finance&Economy_Rye
מאנגלית לסיניתa two-spot(deuce-spot) 一张贰元券票 Finance&Economy_Rye
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 הבא   אחרון
User glossaries

Related resources
KudoZ - Translation term help network

Term search - Search millions of terms and translations

KudoZ Open Glossary - Browse old KudoZ terms

Summary of glossaries
Finance&Economy_Rye  29191