המדריך הגלובלי של ProZ.com לשירותי תרגום
 The translation workplace
Ideas

ProZ.com user glossaries » Cheng Peng » Microsoft official terms 2009

Search this personal glossary

Term or phrase:
Glossary:
Languages:
17964 results found. Showing results 1 - 30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 הבא   אחרון
LanguagesTermTranslationGlossary name
מאנגלית לסיניתalphanumeric sort 按字母数字顺序排列 Microsoft official terms 2009
מאנגלית לסיניתalphanumeric sorting 按字母数字顺序排列 Microsoft official terms 2009
מאנגלית לסיניתlog off 注销 Microsoft official terms 2009
מאנגלית לסיניתlog out 退出 Microsoft official terms 2009
מאנגלית לסיניתround 四舍五入 Microsoft official terms 2009
מאנגלית לסיניתsensitive data 敏感数据 Microsoft official terms 2009
מאנגלית לסיניתchild business unit 下级业务部门 Microsoft official terms 2009
מאנגלית לסיניתrecord number 记录编号 Microsoft official terms 2009
מאנגלית לסיניתquiet mode 安静模式 Microsoft official terms 2009
מאנגלית לסיניתemergency recovery diskette 紧急修复磁盘 Microsoft official terms 2009
מאנגלית לסיניתlinked virtual hard disk 链接的虚拟硬盘 Microsoft official terms 2009
מאנגלית לסיניתTelephone User Interface 电话用户界面 Microsoft official terms 2009
מאנגלית לסיניתservice order line 服务订单行 Microsoft official terms 2009
מאנגלית לסיניתBudapest 布达佩斯 Microsoft official terms 2009
מאנגלית לסיניתasymmetrical transmission 非对称传输 Microsoft official terms 2009
מאנגלית לסיניתmanaged folder mailbox policy 托管文件夹邮箱策略 Microsoft official terms 2009
מאנגלית לסיניתpadding 填充 Microsoft official terms 2009
מאנגלית לסיניתMongolia 蒙古 Microsoft official terms 2009
מאנגלית לסיניתresource 资源 Microsoft official terms 2009
מאנגלית לסיניתdynamic data field 动态数据字段 Microsoft official terms 2009
מאנגלית לסיניתslug 数据域 Microsoft official terms 2009
מאנגלית לסיניתWWW Service Administration and Monitoring component WWW 服务管理和监视组件 Microsoft official terms 2009
מאנגלית לסיניתSchedule Important Software Updates 安排重要软件更新工具 Microsoft official terms 2009
מאנגלית לסיניתHTTP module HTTP 模块 Microsoft official terms 2009
מאנגלית לסיניתdata source 数据源 Microsoft official terms 2009
מאנגלית לסיניתpush 推传递 Microsoft official terms 2009
מאנגלית לסיניתbroadband 宽带 Microsoft official terms 2009
מאנגלית לסיניתbroadband network 宽带网络 Microsoft official terms 2009
מאנגלית לסיניתdiacritic 音调符号 Microsoft official terms 2009
מאנגלית לסיניתdifferentiating factor 区别性因素 Microsoft official terms 2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 הבא   אחרון
User glossaries

Related resources
KudoZ - Translation term help network

Term search - Search millions of terms and translations

KudoZ Open Glossary - Browse old KudoZ terms

Summary of glossaries
ads  1
General Biz Terms  3
it jargon  1
Microsoft official terms 2009  17964
Show all glossaries +