Речникът е съставен по следните правила: 1. Термините са подредени строго по азбучен ред. 2. Съществителните имена са дадени предимно в единствено число, а прилагателните имена - в мъжки род. 3. При всички съставни термини (от две и повече думи) на първо място е поставено родовото понятие (съществителното), след което са видовете определения, например зона на комфорт, коефициент на кумулация, коефициент светлинен, действие адитивно, концентрация еднократна пределно допустима. 4. Когато терминът е омоним, различните му значения са представени с поредни арабски цифри (1)...; 2)...). 5. При наличието на синоними се дефинира най-често употребяваният, а останалите са означени с "=" или се препращат към него с "вж.". 6. Унифицираните от СЗО термини са дадени във вида, в който са утвърдени от съответни работи групи (след всеки такъв термин е поставено съответно обозначение СЗО). 7. Термините епоними са подредени по фамилията на автора, като е пропуснат предлогът "на": Август психрометър, Вайер формула, Кофрани - Михаелис метод и т.н. След термина в скоби е дадена фамилията на автора в оригиналната транскрипция. 8. Не са включени общонаучните епоними и тези за болести, синдроми, симптоми, биохимични и микробиологични методи и др., които се използуват в хигиената, но са част от терминологията на други науки. 9. В речника са включени само общоупотребяваните в хигиената съкращения (например КЕО, ПДК). Използуваните в отделни монографии, сборници и други публикации редица работни съкращения не са общоприети и затова не са дадени в речника.

Languages
בולגרית (Monolingual)

Your current localization setting

עברית

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • חיפוש מונח
  • עבודות
  • פורומים
  • Multiple search